- tarkista matkavahvistuksesi ja siihen liittyvät tiedot

- voimassa oleva passi ja/ tai viisumi kohteen mukaan

- vakuutusturvat kuntoon 

- tarkista peruutusturva muutosten varalta

- varaudu muutoksiin

- pakkaa oikein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisä- ja erityisehdot

Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista. Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa matkatoimistolle ennakkomaksun. Loppuerä maksetaan 35 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Jos matka varataan alle 42 vrk ennen lähtöä, matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta. Ennakkomaksu vaihtelee matkoittain ja se ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä.

Uusi maksupalvelulaki on astunut voimaan 1.5.2010. Lain mukaan myyjällä on oikeus periä asiakkaalta maksukorteilla maksettaessa luottoprovision osuus. Pidätämme luottokorttimaksuista korttiyhtiön veloittaman luottoprovision. Visalla/Mastercard/Eurocardilla maksettaessa tämä osuus on toimistossa maksettaessa 1 %. Diners Club ja American Express -korteilla maksettaessa aina 3 %. Provisio peritään maksun yhteydessä siitä summasta, joka maksetaan kortilla. Pohjanmaan Matkatoimisto pidättää oikeuden provisioissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. 

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan muutoskulu 100 €/henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, kuluina veloitetaan lisäksi lentolipun koko hinta (ks. kohta Varausmuutokset). Alaikäinen (alle 18-vuotias) yksin matkustava tarvitsee aina huoltajan kirjallisen suostumuksen matkasopimuksen tekemiseen. Vastuu ko. suostumuksen lähettämisestä matkanjärjestäjälle on asiakkaalla.

 

Passi ja viisumit

Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto, erityisesti, jos passi on myönnetty vuosien 2004 ja 2005 välisenä aikana. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollisia viisumeita ja leimoja varten. Joissakin tapauksissa joudumme laskuttamaan lisäkulut, jotka aiheutuvat viisumin hankkimisesta erikseen tai pikatoimituksena. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Ellei Teillä ole Suomen passia, pyydämme ilmoittamaan siitä jo matkalle ilmoittautuessanne, koska viisumimääräykset ja hinta saattavat tällöin olla erilaiset.

 

Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus, korvausmäärärajoitukset sekä matkanjärjestäjän vastuu

Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm.  peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla).

Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksenne kattavuuden esim. mahdollisen vuoristotaudin sekä kuumailmapallolennon tms. lisäretken osalta.

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen nettisivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

 

Peruutusehdot, toimistokulut ja varaus- ja nimenmuutokset

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien äkillinen sairastuminen – ks. seuraava kohta).

 

Peruutusehdot – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15 § 3 mom., Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, hotellit ja agenttipalvelut). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen. (Ks. edellinen kohta:Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).

Peruutusehdot ja ennakkomaksut vaihtelevat matkoittain ja ne ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä.

 

Peruutusehdot yksittäisille ryhmille räätälöidyille erikoismatkoille

Yksittäisille ryhmille räätälöityjen erikoismatkojen peruutusehdot julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä. Varaamme oikeuden rajoittaa matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3 kohdan perusteella, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen ja tarkistamaan peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen.

 

Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 e/henkilö.

 

Varausmuutokset

Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Joillakin ryhmämatkoillamme on matkustajilla mahdollisuus muuttaa paluupäivää. Tällaisesta ryhmävaraukseen tehtävästä muutoksesta perimme muutoskulun, joka on vähintään 200 €/muutos/matkustaja. Huom! Myös jo tehdyn muutoksen peruuttaminen tulkitaan uudeksi muutokseksi. Mikäli Pohjanmaan Matkatoimisto joutuu ulkopuolisista syistä muuttamaan varausta, tulee asiakkaan 7 päivän kuluessa saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota em. tavalla yhteyttä, katsomme asiakkaan hyväksyneen muutoksen. Jos matkustaja luovuttaa matkasopimuksen toiselle (VML 10§, YVE 8,2), matkanjärjestäjä voi periä luovutuksesta aiheutuneiden tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset todelliset kulut. Henkilöllä, jolle matkasopimus siirretään, tulee olla matkalla mahdollisesti tarvittavat viisumit, tai ne on oltava mahdollista hänelle hankkia käytettävissä olevassa ajassa. Lisäksi henkilölle tulee olla mahdollista hankkia vastaava lentovaraus ja -lippu kuin luovuttajalla oli. Vastaavasti matkustajan tietojen muuttuessa on edellytyksenä, että tarvittavat viisumit sekä alkuperäistä vastaavat lentovaraukset ja -liput on mahdollista hankkia. Matkanjärjestäjä veloittaa luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut.

 

Nimenmuutokset

Nimenmuutoksesta veloitetaan todelliset muutoskulut, jotka ovat minimissään 100 €/matkustaja, mikäli lento-, laiva- tai junalippuja ei ole vielä kirjoitettu. Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lento-, laiva- ja junayhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät lento-, juna- ja laivayhtiöiden sääntöjen mukaan. Esim. lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille. Lentolippuihin ei esim. lentoyhtiöiden säännösten mukaan yleensä sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen (ks. edellä kohta: Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus).

 

Palvelumaksut yksittäismatkustajille

Tehdessämme tilaustyönä matkoja yksittäismatkustajillemme veloitamme palvelumaksuja erillisen, asiakkaalle annettavan palveluhinnaston mukaisesti. Yksittäismatkustajille sovelletaan lisäksi erillisiä ehtoja, jotka ovat saatavissa toimistostamme.

 

Matkojen toteutuminen

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi lähtijöitä (Yleiset valmismatkaehdot 11.1). Tällöin matkustajille ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen matkaa ja suoritetut maksut palautetaan. Myös lisämatkoilla ja -retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa.

 

Matkanjohtajan tai erityisasiantuntijan vaihtuminen

Mikäli matkanjohtajamme äkillisesti sairastuu tai muuten estyy tekemästä työtään, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen. Mikäli matkaohjelmassa on etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija, pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa ko. henkilö ennen matkan alkua.

 

Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset, myöhästymiset ja matkakohteen erityisolot

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat matkakohteen erityisoloista (poikkeus kohtiin 10.1 ja 13.3; ks. YV 1.3). Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteesta tai myöhäisempää kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo pidentyy alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, tekninen vika, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Mikäli viivästynyt kotiinpaluu ei johdu matkanjärjestäjän tai sen alihankkijan huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

 

Hinnanmuutokset ja matkan lopullinen hinta

Matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne perustuvat tarjouksen päivänä voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa tariffien ja valuuttakurssien muutokset (ks. s. 13, Matkan lopullinen hinta, sekä Yleiset valmismatkaehdot kohta 9). Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Mahdolliset muutokset huomioidaan loppulaskussa.

 

Matkatavarat

Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä vaihtelee eri lentoyhtiöillä ja -reiteillä. Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n/lentoyhtiön niistä määräämiä maksuja. Suosittelemme kovaa matkalaukkua sekä joillekin matkoille lisäksi kevyttä kassia; poikkeuksena tietyt safarimatkat, joilla tulee käyttää vain pehmeitä matkakasseja (ks. edellä kohta: Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).